Đề bài

Cho các phản ứng sau xảy ra ở điều kiện chuẩn

CH4(g) + 2O2 \( \to \) CO2(g) + 2H2O (l)  \({\Delta _r}H_{298}^o =  - 890,36kJ\)

CaCO3(g) \( \to \) CaO(s) + CO2(g)   \({\Delta _r}H_{298}^o = 178,29kJ\)

Ở điều kiện chuẩn, cần phải đốt cháy hoàn toàn m gam CH4(g) để cung cấp nhiệt tạo cho phản ứng tạo 3 mol CaO bằng cách nung CaCO3. Giả thiết hiệu suất các quá trình đều là 100%. Giá trị gần nhất của m là

 • A.
  9,6 gam
 • B.
  6,4 gam
 • C.
  3,2 gam
 • D.
  4,8 gam

Đáp án : A

Phương pháp giải :

Tính nhiệt lượng tỏa ra từ các mol chất

Lời giải chi tiết :

Để tạo ra 3 mol CaO(s) \( \to \) Nhiệt lượng cần: 178,29 . 3 = 534,87 KJ

\( \to \) n NH4 = 534,87 : 890,36 = 0,6 mol

\( \to \) m NH4 = 0,6 . 16 = 9,6g

Đáp án A

Các bài tập cùng chuyên đề

Bài 1 :

Số oxi hóa của các nguyên tử trong đơn chất bằng

Xem lời giải >>
Bài 2 :

Phản ứng nào sau đây là phản ứng oxi hóa – khử?

Xem lời giải >>
Bài 3 :

Quá trình Ostawald để sản xuất nitric acid từ ammonia được đề xuất vào năm 1902. Ở giai đoạn đầu của quá trình, ammonia bị oxi hóa với oxygen ở nhiệt độ cao khi có chất xúc tác:

Chất bị oxi hóa trong quá trình trên là

Xem lời giải >>
Bài 4 :

Dấu hiệu để nhận biết một phản ứng oxi hóa khử là

Xem lời giải >>
Bài 5 :

Cho phương trình nhiệt hóa học sau: S(s) + O2(g) \( \to \) SO2(g) \({\Delta _r}H_{298}^o =  - 296.80kJ\)

Enthalpy tạo thành chuẩn của SO2(g) là

Xem lời giải >>
Bài 6 :

Phản ứng thu nhiệt có

Xem lời giải >>
Bài 7 :

Cho 2 phương trình nhiệt hóa học sau:

C(s) + H2O(g) \( \to \) CO(g) + H2(g)  \({\Delta _r}H_{298}^o = 121,25kJ\) (1)

CuSO4(aq) + Zn(s) \( \to \) ZnSO4(aq) + Cu(s) \({\Delta _r}H_{298}^o =  - 230,04kJ\)(2)

Chọn phát biểu đúng:

Xem lời giải >>
Bài 8 :

Cho phương trình nhiệt hóa học của phản ứng

2H2(g) + O2(g) \( \to \) 2H2O(l)  \({\Delta _r}H_{298}^o =  - 571,68kJ\)

Phản ứng trên là phản ứng

Xem lời giải >>
Bài 9 :

Trong các phản ứng sau, phản ứng không phải là phản ứng oxi hóa – khử?

Xem lời giải >>
Bài 10 :

Số oxi hóa của sulfur (S) trong các phân tử H2SO3, S, SO3, H2S lần lượt là

Xem lời giải >>