Đề bài

Cho nhiệt tạo thành chuẩn của các chất tương ứng trong phương trình

Biến thiên enthalpy của phản ứng N2O4(g) + 3CO(g) \( \to \) N2O(g) + 3CO2(g) có giá trị là:

 • A.
  -209,66 kJ
 • B.
  -776,11 kJ
 • C.
  776,11 kJ
 • D.
  210,11 kJ

Đáp án : B

Phương pháp giải :

Biến thiên enthalpy của phản ứng: \({\Delta _r}H_{298}^o = {\Delta _f}H_{298}^o(c{\rm{d}}) - {\Delta _f}H_{298}^o(sp)\)

Lời giải chi tiết :
:

\(\begin{array}{l}{\Delta _r}H_{298}^o = {\Delta _f}H_{298}^o({N_2}{\rm{O) + 3}}{\Delta _{\rm{f}}}{\rm{H}}_{298}^o(C{O_2}) - 3{\Delta _f}H_{298}^o(CO) - {\Delta _f}H_{298}^o({N_2}{{\rm{O}}_4})\\ = 82,05 + 3.( - 393,5) - 3.( - 110,5) - 9,16 =  - 776,11kJ\end{array}\)

Đáp án B

Các bài tập cùng chuyên đề

Bài 1 :

Số oxi hóa của các nguyên tử trong đơn chất bằng

Xem lời giải >>
Bài 2 :

Phản ứng nào sau đây là phản ứng oxi hóa – khử?

Xem lời giải >>
Bài 3 :

Quá trình Ostawald để sản xuất nitric acid từ ammonia được đề xuất vào năm 1902. Ở giai đoạn đầu của quá trình, ammonia bị oxi hóa với oxygen ở nhiệt độ cao khi có chất xúc tác:

Chất bị oxi hóa trong quá trình trên là

Xem lời giải >>
Bài 4 :

Dấu hiệu để nhận biết một phản ứng oxi hóa khử là

Xem lời giải >>
Bài 5 :

Cho phương trình nhiệt hóa học sau: S(s) + O2(g) \( \to \) SO2(g) \({\Delta _r}H_{298}^o =  - 296.80kJ\)

Enthalpy tạo thành chuẩn của SO2(g) là

Xem lời giải >>
Bài 6 :

Phản ứng thu nhiệt có

Xem lời giải >>
Bài 7 :

Cho 2 phương trình nhiệt hóa học sau:

C(s) + H2O(g) \( \to \) CO(g) + H2(g)  \({\Delta _r}H_{298}^o = 121,25kJ\) (1)

CuSO4(aq) + Zn(s) \( \to \) ZnSO4(aq) + Cu(s) \({\Delta _r}H_{298}^o =  - 230,04kJ\)(2)

Chọn phát biểu đúng:

Xem lời giải >>
Bài 8 :

Cho phương trình nhiệt hóa học của phản ứng

2H2(g) + O2(g) \( \to \) 2H2O(l)  \({\Delta _r}H_{298}^o =  - 571,68kJ\)

Phản ứng trên là phản ứng

Xem lời giải >>
Bài 9 :

Trong các phản ứng sau, phản ứng không phải là phản ứng oxi hóa – khử?

Xem lời giải >>
Bài 10 :

Số oxi hóa của sulfur (S) trong các phân tử H2SO3, S, SO3, H2S lần lượt là

Xem lời giải >>