Đề bài

Quá trình Ostawald để sản xuất nitric acid từ ammonia được đề xuất vào năm 1902. Ở giai đoạn đầu của quá trình, ammonia bị oxi hóa với oxygen ở nhiệt độ cao khi có chất xúc tác:

Chất bị oxi hóa trong quá trình trên là

 • A.
  NH3
 • B.
  O2
 • C.
  NO
 • D.
  H2O

Đáp án : A

Phương pháp giải :

Chất khử là chất cho electron và bị oxi hóa

Lời giải chi tiết :

=> NH3 là chất bị oxi hóa

Đáp án A

Các bài tập cùng chuyên đề

Bài 1 :

Số oxi hóa của các nguyên tử trong đơn chất bằng

Xem lời giải >>
Bài 2 :

Phản ứng nào sau đây là phản ứng oxi hóa – khử?

Xem lời giải >>
Bài 3 :

Dấu hiệu để nhận biết một phản ứng oxi hóa khử là

Xem lời giải >>
Bài 4 :

Cho phương trình nhiệt hóa học sau: S(s) + O2(g) \( \to \) SO2(g) \({\Delta _r}H_{298}^o =  - 296.80kJ\)

Enthalpy tạo thành chuẩn của SO2(g) là

Xem lời giải >>
Bài 5 :

Phản ứng thu nhiệt có

Xem lời giải >>
Bài 6 :

Cho 2 phương trình nhiệt hóa học sau:

C(s) + H2O(g) \( \to \) CO(g) + H2(g)  \({\Delta _r}H_{298}^o = 121,25kJ\) (1)

CuSO4(aq) + Zn(s) \( \to \) ZnSO4(aq) + Cu(s) \({\Delta _r}H_{298}^o =  - 230,04kJ\)(2)

Chọn phát biểu đúng:

Xem lời giải >>
Bài 7 :

Cho phương trình nhiệt hóa học của phản ứng

2H2(g) + O2(g) \( \to \) 2H2O(l)  \({\Delta _r}H_{298}^o =  - 571,68kJ\)

Phản ứng trên là phản ứng

Xem lời giải >>
Bài 8 :

Trong các phản ứng sau, phản ứng không phải là phản ứng oxi hóa – khử?

Xem lời giải >>
Bài 9 :

Số oxi hóa của sulfur (S) trong các phân tử H2SO3, S, SO3, H2S lần lượt là

Xem lời giải >>
Bài 10 :

Cho phương trình hóa học của các phản ứng sau:

(a) 2KMnO4 \( \to \) K2MnO4 + MnO2 + O2

(b) Cl2 + 2KOH \( \to \) KCl + KClO + H2O

(c) NH4Cl + NaOH \( \to \) NH3 + NaCl + H2O

(d) CaCO3 \( \to \) CaO + CO2

(e) HCl + NaHCO3 \( \to \) NaCl + CO2 + H2O

(g) 2SO2 + O2 \( \to \) 2SO3

Số phản ứng có kèm theo sự thay đổi số oxi hóa của các nguyên tử là

Xem lời giải >>