Vai trò của phương pháp tự thụ phấn bắt buộc và giao phối cận huyết trong chọn giống

Trong chọn giống, người ta dùng các phương pháp này để củng cổ và duy tri một số tính trạng mong muốn, tạo dòng thuần (có các cặp gen đồng hợp), thuận lợi cho sự đánh giá kiểu gen từng dòng, phát hiện các gen xấu để loại ra khỏi quần thể.

Tự thụ phấn bắt buộc và giao phối gần gây ra hiện tượng thoái hóa nhưng những phương pháp này vẫn được người ta sử dụng trong chọn giống nhằm:

+ củng cố và duy trì tính trạng mong muốn

+ tạo dòng thuần (có các cặp gen đồng hợp)

+ thuận lợi cho sự đánh giá kiểu gen từng dòng

+ phát hiện các gen xấu để loại ra khỏi quần thể

Sơ đồ tư duy Thoái hóa do tự thụ phấn và giao phối gần:

HocTot.Nam.Name.Vn

Tham Gia Group 2K10 Ôn Thi Vào Lớp 10 Miễn Phí

close