• pic

  Bài 1 trang 59 SBT Sinh học 8

  Giải bài 1 trang 59 sách bài tập Sinh học 8. Vì sao nói trao đổi chất là đặc trưng cơ bản của cơ thể sống ?

 • pic

  Bài 2 trang 59 SBT Sinh học 8

  Giải bài 2 trang 59 sách bàu tập Sinh học 8. Nêu rõ mối quan hệ giữa trao đổi chất ở phạm vi cơ thể với trao đổi chất ở phạm vi tế bào.

 • pic

  Bài 3 trang 60 SBT Sinh học 8

  Giải bài 3 trang 60 sách bài tập Sinh học 8. Trình bày mối quan hệ giữa trao đổi chất với chuyển hoá ở tê bào (chuyển hoá nội bào).

 • pic

  Bài 4 trang 60 SBT Sinh học 8

  Giải bài 4 trang 60 sách bài tập Sinh học 8. Giải thích mối quan hệ giũa đổng hoá và dị hoá tuy là hai mặt mâu thuẫn nhưng thống nhất và gắn bó chặt chẽ với nhau.

 • pic

  Bài 1 trang 61 SBT Sinh học 8

  Giải bài 1 trang 61 SBTsách bài tập Sinh học 8. Phân biệt và nêu mối liên quan giữa tiêu hoá với đồng hoá và dị hoá với bài tiết.

 • pic

  Bài 2 trang 61 SBT Sinh học 8

  Giải bài 2 trang 61 sách bài tập Sinh học 8. Chuyển hoá cơ bản là gì ? Nêu ý nghĩa của việc xác định chuyển hoá cơ bản.

 • pic

  Bài 3 trang 61 SBT Sinh học 8

  Giải bài 4 trang 61 sách bài tập Sinh học 8. Trình bày cơ chế điều hoà thân nhiệt khi trời nóng, lúc trời lạnh.

 • pic

  Bài 4 trang 61 SBT Sinh học 8

  Giải bài 4 trang 61 sách bài tập Sinh học 8. Có thể xác định cường độ trao đổi chất của cơ thể bằng cách nào ? Việc làm đó có ý nghĩa gì ?

 • pic

  Bài 5 trang 61 SBT Sinh học 8

  Giải bài 5 trang 61 sách bài tập Sinh học 8. Nêu rõ các nguyên tắc thành lập khẩu phần ăn uống hằng ngày.

 • pic

  Bài 6 trang 61 SBT Sinh học 8

  Giải bài 5 trang 61 sách bài tập Sinh học 8. Nêu rõ vai trò vitamin đối với đời sống qua một số ví dụ cụ thể.