• pic

  Bài 1 trang 61 SBT Sinh học 8

  Giải bài 1 trang 61 SBTsách bài tập Sinh học 8. Phân biệt và nêu mối liên quan giữa tiêu hoá với đồng hoá và dị hoá với bài tiết.

 • pic

  Bài 2 trang 61 SBT Sinh học 8

  Giải bài 2 trang 61 sách bài tập Sinh học 8. Chuyển hoá cơ bản là gì ? Nêu ý nghĩa của việc xác định chuyển hoá cơ bản.

 • pic

  Bài 3 trang 61 SBT Sinh học 8

  Giải bài 4 trang 61 sách bài tập Sinh học 8. Trình bày cơ chế điều hoà thân nhiệt khi trời nóng, lúc trời lạnh.

 • pic

  Bài 4 trang 61 SBT Sinh học 8

  Giải bài 4 trang 61 sách bài tập Sinh học 8. Có thể xác định cường độ trao đổi chất của cơ thể bằng cách nào ? Việc làm đó có ý nghĩa gì ?

 • pic

  Bài 5 trang 61 SBT Sinh học 8

  Giải bài 5 trang 61 sách bài tập Sinh học 8. Nêu rõ các nguyên tắc thành lập khẩu phần ăn uống hằng ngày.

 • pic

  Bài 6 trang 61 SBT Sinh học 8

  Giải bài 5 trang 61 sách bài tập Sinh học 8. Nêu rõ vai trò vitamin đối với đời sống qua một số ví dụ cụ thể.

 • pic

  Bài 7 trang 61 SBT Sinh học 8

  Giải bài 7 trang 61 sách bài tập Sinh học 8. Trình bày vai trò của muối khoáng trong đời sống của động vật và con người.

 • pic

  Bài 8 trang 61 SBT Sinh học 8

  Giải bài 8 trang 61 sách bài tập Sinh học 8. Hãy giải thích câu ca dao :

 • pic

  Bài 1,2,3,4,5 trang 62 SBT Sinh học 8

  Giải bài 1,2,3,4,5 trang 62 sách bài tập Sinh học 8. Năng lượng giải phóng trong quá trình dị hoá được sử dụng

 • pic

  Bài 6,7,8,9,10 trang 62 SBT Sinh học 8

  Giải bài 6,7,8,9,10 trang 62 sách bài tập Sinh học 8. Trao đổi chất ở cấp độ tế bào có đặc điểm