Trả lời Hoạt động 3 trang 16 SGK Toán 6 Kết nối tri thức với cuộc sống

Tính các tổng 1/2+-1/2; 1/2 +1/-2. Em có nhận xét gì về các kết quả nhận được?

Đề bài

Tính các tổng \(\dfrac{1}{2} + \dfrac{{ - 1}}{2}\); \(\dfrac{1}{2} + \dfrac{1}{{ - 2}}\)

Em có nhận xét gì về các kết quả nhận được?

Video hướng dẫn giải

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Đưa về cộng 2 phân số có cùng mẫu số

Lời giải chi tiết

\(\begin{array}{l}\dfrac{1}{2} + \dfrac{{ - 1}}{2} = \dfrac{{1 +(-1)}}{2} = \dfrac{0}{2} = 0\\\dfrac{1}{2} + \dfrac{1}{{ - 2}} = \dfrac{1}{2} + \dfrac{1.(-1)}{{ (- 2).(-1)}} = \dfrac{1}{2} + \dfrac{{ - 1}}{2} =\dfrac{0}{2} = 0\end{array}\)

Các phép tính trên đều có kết quả bằng 0.

Tham Gia Group Dành Cho 2K13 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close