Trả lời Luyện tập 4 trang 17 SGK Toán 6 Kết nối tri thức với cuộc sống

Tính một cách hợp lí:

Đề bài

Tính một cách hợp lí: \(B = \dfrac{{ - 1}}{9} + \dfrac{8}{7} + \dfrac{{10}}{9} + \dfrac{{ - 29}}{7}\)

Video hướng dẫn giải

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Nhóm các phân số có cùng mẫu và cộng với nhau trước.

Lời giải chi tiết

\(\begin{array}{l}B = \dfrac{{ - 1}}{9} + \dfrac{8}{7} + \dfrac{{10}}{9} + \dfrac{{ - 29}}{7}\\ = \left( {\dfrac{{ - 1}}{9} + \dfrac{{10}}{9}} \right) + \left( {\dfrac{8}{7} + \dfrac{{ - 29}}{7}} \right)\\ = \dfrac{9}{9} + \dfrac{{ - 21}}{7} = 1 - 3 =  - 2\end{array}\)

HocTot.Nam.Name.Vn

Tham Gia Group Dành Cho 2K13 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close