Trả lời câu hỏi 1 Bài 7 trang 78 SGK Toán 8 Tập 2

Trả lời câu hỏi 1 Bài 7 trang 78 SGK Toán 8 Tập 2. Trong các tam giác dưới đây,

Đề bài

Trong các tam giác dưới đây, những cặp tam giác nào đồng dạng với nhau ? Hãy giải thích (h.41)

Video hướng dẫn giải

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Áp dụng định lí

Nếu hai góc của tam giác này lần lượt bằng hai góc của tam giác kia thì hai tam giác đó đồng dạng

Lời giải chi tiết

\(ΔABC\) có \(\widehat A + \widehat B + \widehat C = {180^o}\)

\( \Rightarrow \widehat B + \widehat C = {180^o} - \widehat A\)\(=140^0\)

Mà \(ΔABC\) cân tại \(A \Rightarrow \widehat B = \widehat C\)  

\(\Rightarrow \widehat B = \widehat C = \dfrac{{140^0}}{2} = {70^o}\)

\(ΔMNP\) cân tại \(P \Rightarrow \widehat M = \widehat N = {70^o}\)

\(ΔABC\) và \(ΔPMN\) có

\(\eqalign{& \widehat B = \widehat M = {70^o}  \cr & \widehat C = \widehat N = {70^o}  \cr &  \Rightarrow \Delta ABC \text{ đồng dạng } \Delta PMN\,\,\left( {g.g} \right) \cr} \)

\(\Delta A'B'C'\) có \(\widehat {A'} + \widehat {B'} + \widehat {C'} = {180^o}\)

\( \Rightarrow \widehat {C'} = {180^o} - \left( {\widehat {A'} + \widehat {B'}} \right) \)\(\,= {180^o} - \left( {{{70}^o} + {{60}^o}} \right) = {50^o}\)

\(ΔA’B’C’\) và \(ΔD’E’F’\) có

\(\eqalign{& \widehat {B'} = \widehat {E'} = {60^o}  \cr & \widehat {C'} = \widehat {F'} = {50^o}  \cr &  \Rightarrow \Delta A'B'C' \text{ đồng dạng } \Delta D'E'F'\,\,\left( {g.g} \right) \cr} \) 

Nam.Name.Vn

list
close