Trả lời câu hỏi 2 Bài 3 trang 42 SGK Toán 8 Tập 2

Trả lời câu hỏi 2 Bài 3 trang 42 SGK Toán 8 Tập 2. Hãy cho biết vế trái

Đề bài

Hãy cho biết vế trái, vế phải và tập nghiệm của bất phương trình \(x > 3\), bất phương trình \(3 < x\) và phương trình \(x = 3\).

Video hướng dẫn giải

Lời giải chi tiết

- Bất phương trình \(x > 3\) có \(VT = x; VP = 3\)

Nghiệm của bất phương trình \(x > 3\) là tập hợp các số lớn hơn \(3\), tức là tập hợp \(\{x|x > 3\}\).

- Bất phương trình \(3 < x\) có \(VT = 3; VP = x\)

Nghiệm của bất phương trình \(3 < x\) là tập hợp các số lớn hơn \(3\), tức là tập hợp \(\{x|x > 3\}\)

- Bất phương trình \(x = 3\) có \(VT = x; VP = 3\)

Nghiệm của bất phương trình \(x = 3\) là \(\{3\}\)

Trong đó: VT là vế trái

               VP là vế phải.

Nam.Name.Vn

list
close