Trả lời câu hỏi 3 Bài 11 trang 105 SGK Toán 8 Tập 1

Trả lời câu hỏi 3 Bài 11 trang 105 SGK Toán 8 Tập 1. Hãy chứng minh dấu hiệu nhận biết 3.

Đề bài

Hãy chứng minh dấu hiệu nhận biết \(3\).

Video hướng dẫn giải

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Áp dụng:

- Xét tam giác bằng nhau.

- Tính chất hình bình hành.

Lời giải chi tiết

Dấu hiệu nhận biết \(3\): Hình bình hành có hai đường chéo vuông góc với nhau là hình thoi

\(ABCD\) là hình bình hành 

\(⇒ O\) là trung điểm của \(AC\) và \(O\) là trung điểm của \(BD\).

Xét hai tam giác vuông \(AOB\) và \(AOD\) có:

+) \(OA\) chung

+) \(OB = OD\) (\(O\) là trung điểm \(BD\))

\(⇒ ΔAOB = ΔAOD\) (hai cạnh góc vuông)

\(⇒ AB = AD\) (hai cạnh tương ứng)

Vì \(ABCD\) là hình bình hành \( ⇒ AB = CD\) và \(AD = BC\).

Do đó \(AB = BC = CD = DA ⇒ ABCD\) là hình thoi.

Nam.Name.Vn

Xem thêm tại đây: Bài 11. Hình thoi
list
close