Câu hỏi 5 trang 34 SGK Hình học 11

Trả lời câu hỏi 5 trang 34 sách giáo khoa Hình học 11. Cho hai điểm phân biệt A, B và đường thẳng d. Hãy tìm một phép tịnh tiến, phép đối xứng trục, phép đối xứng tâm, phép quay, phép vị tự.

Quảng cáo
Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Cho hai điểm phân biệt A, B và đường thẳng d. Hãy tìm một phép tịnh tiến, phép đối xứng trục, phép đối xứng tâm, phép quay, phép vị tự.

LG a

Biến A thành chính nó; 

Lời giải chi tiết:

Các phép biến một điểm A thành chính nó:

Phép đồng nhất:

- Phép tịnh tiến theo vectơ 0 .

- Phép quay tâm A, góc φ = 0º.

- Phép đối xứng tâm A.

- Phép vị tự tâm B bất kì khác A, tỉ số k = 1.

- Ngoài ra còn có phép đối xứng trục mà trục đi qua A.

LG b

Biến A thành B;

Lời giải chi tiết:

Các phép biến hình biến điểm A thành điểm B:

- Phép tịnh tiến theo vectơ AB .

- Phép đối xứng qua đường trung trực của đoạn thẳng AB.

- Phép đối xứng tâm qua trung điểm của AB.

- Phép quay mà tâm nằm trên đường trung trực của AB.

- Phép vị tự mà tâm là điểm chia trong hoặc chia ngoài đoạn thẳng AB theo tỉ số k.

LG c

Biến d thành chính nó.

Lời giải chi tiết:

Phép tịnh tiến theo vectơ v //d.

- Phép đối xứng trục là đường thẳng d’ d.

- Phép đối xứng tâm là điểm A d.

- Phép quay tâm là điểm A d, góc quay φ =180º.

- Phép vị tự tâm là điểm I d.

Nam.Name.Vn

Quảng cáo