Trả lời câu hỏi 3 Bài 3 trang 42 SGK Toán 8 Tập 2

Trả lời câu hỏi 3 Bài 3 trang 42 SGK Toán 8 Tập 2. Viết và biểu diễn tập nghiệm của bất phương trình...

Đề bài

Viết và biểu diễn tập nghiệm của bất phương trình \(x \geqslant  - 2\) trên trục số.

Video hướng dẫn giải

Lời giải chi tiết

Bất phương trình \(x \geqslant  - 2\) có tập nghiệm là tập hợp các số lớn hơn hoặc bằng \(-2\), tức là tập hợp \({\text{\{ }}x|x \geqslant  - 2\} \). Tập hợp này được biểu diễn trên trục số như sau:

Nam.Name.Vn

list
close