Chủ đề 1. Một số hiểu biết chung về quốc phòng và an ninh

Chủ đề 2. Điều lệnh đội ngũ và chiến thuật bộ binh

Chủ đề 3. Một số hiểu biết về phòng thủ dân sự