Những dấu hiệu điển hình của một quần xã

Quần xã có các đặc điểm cơ bản về sô lượng và thành phần các loài sinh vật. số lượng các loài được đánh giá qua những chỉ số về độ đa dạng, độ nhiều, độ thường gặp... của các loài đó trong quần xã

Quần xã có các đặc điểm cơ bản về sô lượng và thành phần các loài sinh vật.

Số lượng các loài được đánh giá qua những chỉ số về độ đa dạng, độ nhiều, độ thường gặp... của các loài đó trong quần xã.

Thành phần các loài sinh vật được thể hiện qua việc xác định loài ưu thế, loài đặc trưng...

Các đặc điểm đó được tóm tắt trong bảng 49.

Sơ đồ tư duy Quần xã sinh vật:


HocTot.Nam.Name.Vn

Tham Gia Group 2K10 Ôn Thi Vào Lớp 10 Miễn Phí

close