Nghiên cứu phả hệ

Nghiên cứu phả hệ. Phả là sự ghi chép, hệ là các thế hệ, phả hệ là bàn ghi chép các thế hệ.

Phả là sự ghi chép, hệ là các thế hệ, phả hệ là bàn ghi chép các thế hệ. 

Để dễ theo dõi sự di truyền một sổ tính trạng qua các thế hệ, người ta dùng các kí hiệu: □ (nam); o (nữ).

Hai màu khác nhau của cùng một kí hiệu biểu thị 2 trạng thái đối lập nhau của cùng một tính trạng. Chẳng hạn,

□ - Nam tóc thẳng, ■ - Nam tóc quăn,

o - Nữ tóc thẳng, • - Nữ tóc quăn. 

Ví dụ 1: Khi theo dõi sự di truyền tính trạng màu mắt (nâu: • hoặc ■ và đen: • hoặc ■) qua 3 đời của hai gia đình khác nhau, người ta lập được hai sơ đổ phả hệ như sau:

Sơ đồ tư duy Phương pháp nghiên cứu di truyền người:

HocTot.Nam.Name.Vn

Tham Gia Group 2K10 Ôn Thi Vào Lớp 10 Miễn Phí

close