Một số nội dung cơ bản của Luật Bảo vệ môi trường ở Việt Nam

Luật Bảo vệ môi trường đuợc ban hành nhàm ngăn chộn, khác phục các hậu quả xấu do hoạt động cửa con người và thiên nhiên gây ra cho môi trường tự nhiên.

1. Phòng chống suy thoái, ô nhiễm và sự cố môi trường (Chương II)

- Quy định về phòng chống suy thoái môi trường, ô nhiễm môi trường, sự cố môi trường có liên quan tới việc sử dụng các thành phần môi trường như đất, nước, không khí, sinh vật. các hệ sinh thái, đa dạng sinh học, cảnh quan.

- Cấm nhập khẩu các chất thải vào Việt Nam.

2. Khắc phục suy thoái, ô nhiểm và sự cố môi trường (Chương III)

- Các tổ chức và cá nhân phải có trách nhiệm xử lí chất thải bằng công nghệ thích hợp.

- Các tổ chức và cá nhân gây ra sự cố môi trường có trách nhiệm bồi thường và khắc phục hậu quả về mặt môi trường.

Sơ đồ tư duy Luật bảo vệ môi trường:

HocTot.Nam.Name.Vn

Tham Gia Group 2K10 Ôn Thi Vào Lớp 10 Miễn Phí

close