Lý thuyết quang hợp ở thực vật - Khoa học tự nhiên 7 Kết nối tri thức với cuộc sống

Quang hợp diễn ra ở đâu trong cơ thể thực vật? Thực vật thực hiện quá trình đó bằng cách nào?

I. Khái quát về quang hợp:

1. Khái niệm quang hợp:

Quang hợp là quá trình lá cây sử dụng nước và khí carbon dioxide nhờ năng lượng ánh sáng được diệp lục hấp thụ để tổng hợp chất hữu cơ và giải phóng oxygen.

Quang hợp xảy ra chru yếu ở lá cây, trong bào quan lục lạp.

Quang hợp là quá trình trao đổi chất và chuyển hóa năng lượng quan trọng của thực vật. 

2. Phương trình tổng quát:

Phân tử glucose tạo thành trong quang hợp liên kết với nhau hình thành nên tinh bột, là chất dự trữ đặc trưng ở thực vật.

3. Mối quan hệ giữa trao đổi chất và chuyển hóa năng lượng trong quang hợp:

Trong quang hợp, trao đổi chất và chuyển hóa năng lượng diễn ra đồng thời. Trong đó: 

- Nước và chất carbon dioxide được lấy từ môi trường để tổng hợp chất hữu cơ và giải phóng oxygen.

- Đồng thời, quang năng được chuyển hóa thành hóa năng dự trữ trong chất hữu cơ.

II. Vai trò của lá cây với chức năng quang hợp:

Lá là cơ quan thực hiện quang hợp ở cây. Các đặc điểm cấu tạo của lá cây giupx ích rất nhiều cho quá trình quang hợp:

Mật độ khí khổng trên lá là rất lớn. Ở đa số các loài thực vật có số lượng kí khổng ở mặt dưới nhiều hơn so với ở mặt trên của lá. Nguyên nhân là vì khí khổng phân bố ở mặt dưới sẽ tránh tiếp xúc trực tiếp với ánh sáng mặt trời, từ đó tránh bị tổn thương hoặc hỏng.

Sơ đồ tư duy Quang hợp ở thực vật:

Tham Gia Group Dành Cho 2K12 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close