Lý thuyết hình bình hành

Hình bình hành là tứ giác có các cạnh dối song song

1. Định nghĩa 

Hình bình hành là tứ giác có các cạnh đối song song. 

\(ABCD\) là hình bình hành   \( \Leftrightarrow \left\{ \begin{gathered}
AB//CD \hfill \\
AD//BC \hfill \\
\end{gathered} \right.\)

Nhận xét: Hình bình hành là một hình thang có hai cạnh bên song song.

2. Tính chất

Định lí: Trong hình bình hành

a) Các cạnh đối bằng nhau.

b) Các góc đối bằng nhau.

c) Hai đường chéo cắt nhau tại trung điểm của mỗi đường.

Hình bình hành ABCD có O là giao điểm hai đường chéo thì ta có:

\(AB=CD,AD=BC,\) \(AB//CD,AD//BC\) đồng thời O là trung điểm của AC và BD.

3. Dấu hiệu nhận biết

a) Tứ giác có các cạnh đối song song là hình bình hành.

b) Tứ giác có các cạnh đối bằng nhau là hình bình hành.

c) Tứ giác có hai cạnh đối song song và bằng nhau là hình bình hành.

d) Tứ giác có các góc đối bằng nhau là hình bình hành.

e) Tứ giác có hai đường chéo cắt nhau tại trung điểm mỗi đường là hình bình hành.

Nam.Name.Vn

Xem thêm tại đây: Bài 7. Hình bình hành
list
close