Giải Bài 9.53 trang 91 sách bài tập Toán 6 Kết nối tri thức với cuộc sống

Một túi đen đựng 2 quả bóng xanh, 4 quả bóng màu vàng và 1 quả bóng màu đỏ (có cùng kích thước). Nam lấy một quả bóng mà không nhìn vào túi. a) Quả bóng lấy ra có thể có màu gì? b) Em hãy lấy một quả bóng từ túi đó 20 lần, sau mỗi lần ghi lại xem quả bóng lấy được có màu gì rồi trả bóng lại túi trước khi lấy lần sau. Hoàn thiện bảng sau: c) Vẽ biểu đồ cột biểu diễn bảng số liệu trên. d) Quả bóng lấy ra có màu gì là hay gặp nhất? Ít gặp nhất? e) Tính xác suất thực nghiệm của các sự kiện sau:

Đề bài

Một túi đen đựng 2 quả bóng xanh, 4 quả bóng màu vàng và 1 quả bóng màu đỏ (có cùng kích thước). Nam lấy một quả bóng mà không nhìn vào túi.

a)     Quả bóng lấy ra có thể có màu gì?

b)    Em hãy lấy một quả bóng từ túi đó 20 lần, sau mỗi lần ghi lại xem quả bóng lấy được có màu gì rồi trả bóng lại túi trước khi lấy lần sau. Hoàn thiện bảng sau:

Màu bóng

Xanh

Vàng

Đỏ

Số lần

 

 

 

c)     Vẽ biểu đồ cột biểu diễn bảng số liệu trên.

d) Quả bóng lấy ra có màu gì là hay gặp nhất? Ít gặp nhất?

e) Tính xác suất thực nghiệm của các sự kiện sau: "Quả bóng lấy ra có màu  xanh",“Quả bóng lấy ra có màu vàng", "Quả bóng lấy ra có màu đỏ".

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Có 3 kết quả có thể khi Nam lấy bóng.

Xác suất thực nghiệm của sự kiện “Quả bóng lấy ra có màu A” = Số lần lấy được quả bóng màu A : tổng số lần lấy bóng.

Lời giải chi tiết

a)Quả bóng lấy ra có thể có màu xanh, đỏ hoặc vàng.

b)Em có thể tham khảo bảng sau:

Màu bóng

Xanh

Vàng

Đỏ

Số lần

5

12

3

 c) 

d)Quả bóng lấy ra có màu vàng là hay gặp nhất ; màu đỏ là ít gặp nhất.

e)Xác suất thực nghiệm của sự kiện “Quả bóng lấy ra có màu xanh” là:

     \(\frac{5}{{20}} = 25\% \)

Xác suất thực nghiệm của sự kiện “Quả bóng lấy ra có màu vàng” là:

\(\frac{{12}}{{20}} = 60\% \)

Xác suất thực nghiệm của sự kiện “Quả bóng lấy ra có màu đỏ” là:

     \(\frac{3}{{20}} = 15\% \)

Tham Gia Group Dành Cho 2K13 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close