Giải Bài 9.45 trang 86 sách bài tập Toán 6 Kết nối tri thức với cuộc sống

Trong ngày lễ hội tại địa phương, Linh có chơi trò chơi ném phi tiêu vào một tẩm bia có ghi các số 2; 3; 4. Linh ném 30 lần và ghi lại số ở ô mà phi tiêu trúng và được kết quả như sau: 2;4;4;3;2;2;2;4;3;2;2;4;2;3; 2; 2; 2;3; 3; 2; 2; 4; 4; 3;2;2; 2;4;2;2. Tính xác suất thực nghiệm của sự kiện “Phi tiêu trúng vào ô ghi số 2”.

Đề bài

Trong ngày lễ hội tại địa phương, Linh có chơi trò chơi ném phi tiêu vào một tấm bia có ghi các số 2; 3; 4. Linh ném 30 lần và ghi lại số ở ô mà phi tiêu trúng và được kết quả như sau:

2;4;4;3;2;2;2;4;3;2;2;4;2;3; 2; 2; 2;3; 3; 2; 2; 4; 4; 3;2;2; 2;4;2;2.

Tính xác suất thực nghiệm của sự kiện “Phi tiêu trúng vào ô ghi số 2”.

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Đếm số lần phi vào ô số 2

Xác suất thực nghiệm của sự kiện “Phi tiêu trúng vào ô ghi số 2” bằng

Số lần phi tiêu vào ô ghi số 2 :  Tổng số lần phi tiêu

Lời giải chi tiết

Số lần phi vào ô số 2 là: 17

Xác suất thực nghiệm của sự kiện “Phi tiêu trúng vào ô ghi số 2” là: \(\frac{{17}}{{30}} \approx 56,7\% \)

Tham Gia Group Dành Cho 2K13 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close