Giải Bài 3.44 trang 62 sách bài tập Toán 6 Kết nối tri thức với cuộc sống

Tính giá trị của biểu thức; tìm cách tính hợp lí: a) 71. 64 + 32. (-7) – 13. 32; b) 13. (23 – 17) – 13. (23 + 17).

Đề bài

Tính giá trị của biểu thức; tìm cách tính hợp lí: 

a) 71. 64 + 32. (-7) – 13. 32;

b) 13. (23 – 17) – 13. (23 + 17).

Phương pháp giải - Xem chi tiết

* a.b + a.c=a. (b+c)

Lời giải chi tiết

a) 71. 64 + 32. (-7) – 13. 32

= 71. 2. 32 + 32. (-7) – 13. 32

= 32. [71. 2 + (-7) – 13]

= 32. (142 – 7 – 13)

= 32. (135 – 13)

= 32. 122

= 3 904.

b) 13. (23 – 17) – 13. (23 + 17)

= 13. 23 – 13. 17 – 13. 23 – 13. 17

= (13. 23 – 13. 23) – (13. 17 + 13. 17)

= 0 – 2. (13. 17)

= 0 – 2. 221

= 0 – 442

= -442.

 Lời giải hay

Tham Gia Group Dành Cho 2K13 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close