Giải bài 3- Phần Tự luận- trang 52 Sách bài tập Lịch sử và Địa lí 6 - Kết nối tri thức với cuộc sống

Tải về

Đọc đoạn tư liệu sau về lời của viên quan đô hộ người Hán: “Việt là đất ở ngoài cõi. Dân cắt tóc vẽ mình, không thể lấy pháp độ của nước đội mũ mang đai mã trị được”. Đoạn tư liệu trên cho em biết điều gì?

Đề bài

Đọc đoạn tư liệu sau về lời của viên quan đô hộ người Hán: “Việt là đất ở ngoài cõi. Dân cắt tóc vẽ mình, không thể lấy pháp độ của nước đội mũ mang đai mà trị được”. Đoạn tư liệu trên cho em biết điều gì?

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Dựa vào đoạn tư liệu nêu cảm nhận

Lời giải chi tiết

Đoạn tư liệu cho em thấy, nước Việt không không phải là Hán, có truyền thống văn hoá, tập quán riêng, nước lớn (Hán) không thể áp đặt cách cai trị theo cách của họ. Đây là một minh chứng cho truyền thống “bất khuất - không chịu cúi đầu" của đân tộc Việt.

HocTot.Nam.Name.Vn

Tải về

Tham Gia Group Dành Cho 2K13 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close