Giải Bài 2.7 trang 31 sách bài tập Toán 6 Kết nối tri thức với cuộc sống

Áp dụng tính chất chia hết của một tổng, hãy tìm x thuộc tập {12; 19; 45; 70} sao cho x - 6 chia hết cho 3.

Đề bài

Áp dụng tính chất chia hết của một tổng, hãy tìm x thuộc tập {12; 19; 45; 70} sao cho x - 6 chia hết cho 3.

Phương pháp giải - Xem chi tiết

+Nếu x, y cùng chia hết cho a thì hiệu x – y cũng chia hết cho a

+Nhận thấy 6 ⁝ 3 nên để (x - 6 ) ⁝ 3 thì x ⁝ 3

+ Tìm x nằm trong tập hợp đã cho thỏa điều kiện

Lời giải chi tiết

Nhận thấy 6 ⁝ 3 nên để (x - 6 ) ⁝ 3 thì x ⁝ 3

Vì x thuộc tập {12; 19; 45; 70} do đó x ∈ {12; 45}

Vậy x ∈ {12; 45}.

Lời giải hay

Tham Gia Group Dành Cho 2K13 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close