Giải Bài 2.64 trang 46 sách bài tập Toán 6 Kết nối tri thức với cuộc sống

Thực hiện các phép tính sau:a) 9/14+8/21; b)13/15-7/12

Đề bài

Thực hiện các phép tính sau:

\(\begin{array}{l}a)\frac{9}{{14}} + \frac{8}{{21}};\\b)\frac{{13}}{{15}} - \frac{7}{{12}}\end{array}\)

Phương pháp giải - Xem chi tiết

*Tìm mẫu số chung là BCNN của 2 mẫu số của 2 phân số rồi cộng, trừ 2 phân số có cùng mẫu số

*Phương pháp tìm BCNN

- Phân tích mỗi số ra thừa số nguyên tố,

- Chọn ra các thừa số nguyên tố chung và riêng;

- Lập tích các thừa số đã chọn, mỗi thừa số lấy với số mũ lớn nhất. Tích đó là BCNN cần tìm.

Lời giải chi tiết

a) Ta có 14 = 2. 7;

    21 = 3. 7

BCNN(14, 21) = 2. 3. 7 = 42

Ta có thể chọn mẫu chung của hai phân số là 42

\(\frac{9}{{14}} + \frac{8}{{21}} = \frac{{9.3}}{{14.3}} + \frac{{8.2}}{{21.2}} = \frac{{27}}{{42}} + \frac{{16}}{{42}} = \frac{{43}}{{42}}\)

Ta có: 15 = 3. 5;                

12 = 22.3

BCNN(15, 12) = 22.3.5 = 60

Ta có thể chọn mẫu chung của hai phân số là 60

\(\frac{{13}}{{15}} - \frac{7}{{12}} = \frac{{13.4}}{{15.4}} - \frac{{7.5}}{{12.5}} = \frac{{52}}{{60}} - \frac{{35}}{{60}} = \frac{{17}}{{60}}\)

 Lời giải hay

Tham Gia Group Dành Cho 2K13 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close