Giải Bài 2.46 trang 42 sách bài tập Toán 6 Kết nối tri thức với cuộc sống

Tìm BCNN của hai số m, n biết: a) m = 2.3^3.7^2; n = 3^2.5.11^2 b) m = 2^4.3.5^5; n = 2^3.3^2.7^2

Đề bài

Tìm BCNN của hai số m, n biết:

a) m = 2.33.72;   n = 32.5.112

b) m = 24.3.55;   n = 23.32.72

Phương pháp giải - Xem chi tiết

- Phân tích mỗi số ra thừa số nguyên tố;

- Chọn ra các thừa số nguyên tố chung và riêng;

- Lập tích các thừa số đã chọn, mỗi thừa số lấy với số mũ lớn nhất. Tích đó là BCNN cần tìm.

Lời giải chi tiết

a) Ta có: m = 2.33.72  

n = 32.5.112

+) Thừa số nguyên tố chung là 3 và thừa số nguyên tố riêng là 2; 5; 7; 11.

+) Số mũ lớn nhất của 3 là 3, số mũ lớn nhất của 2 là 1, số mũ lớn nhất của 5 là 1, số mũ lớn nhất của 7 là 2, số mũ lớn nhất của 11 là 2

Khi đó BCNN(m, n) = 33.2.5.72.112

b) Ta có: m = 24.3.55;   n = 23.32.72

+) Thừa số nguyên tố chung là 2; 3 và thừa số nguyên tố riêng là 5; 7

+) Số mũ lớn nhất của 2 là 4, số mũ lớn nhất của 3 là 2, số mũ lớn nhất của 5 là 5, số mũ lớn nhất của 7 là 2

Khi đó BCNN(m, n) = 24.32.55.72 

Tham Gia Group Dành Cho 2K13 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close