Giải Bài 1.15 trang 9 sách bài tập Toán 6 Kết nối tri thức với cuộc sống

Viết thêm chữ số 9 vào số 812 574 để thu được: a) Số lớn nhất; b) Số nhỏ nhất.

Đề bài

Viết thêm chữ số 9 vào số 812 574 để thu được:

a) Số lớn nhất;

b) Số nhỏ nhất.

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Thêm chữ số 9:

+ Ở hàng cao nhất, ta được số lớn nhất

+ Ở hàng thấp nhất, ta được số nhỏ nhất

Lời giải chi tiết

a) Vì chữ số 9 là chữ số lớn nhất nên viết thêm chữ số 9 đứng đầu (hàng triệu), ta được số 9 812 574 là số lớn nhất.

b) Vì chữ số 9 là chữ số lớn nhất nên viết thêm chữ số 9 đứng ở hàng đơn vị ta được số 

8 125 749 là số nhỏ nhất.

Lời giải hay

Tham Gia Group Dành Cho 2K13 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close