Di truyền học

Di truyền học nghiên cơ sở vật chất, cơ chế và tính quy luật của biện trứng di truyền và biến dị.

- Di truyền học nghiên cứu cơ sở vật chất, cơ chế và tính quy luật của di truyền và biến dị.

- Di truyền bọc có một vai trò quan trọng không chỉ về lí thuyết mà còn có giá trị thực tiễn cho khoa học chọn giống và y học, đặc biệt là trong công nghệ Sinh học biện đại.

Nhờ đề ra phương pháp phân tích các thế hệ lai, Menden đã phát minh ra các định luật di truyền từ thực nghiệm, đặt nền móng cho di truyền học.

HocTot.Nam.Name.Vn

Tham Gia Group 2K10 Ôn Thi Vào Lớp 10 Miễn Phí

close