Đề thi học kì 1 Tiếng Anh 2 Phonics Smart - Đề số 5

Tải về

Look and complete the words. Choose the correct answer. Reorder the words to make correct sentences.

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Đề bài

I. Look and complete the words. 

 

II. Choose the correct answer.

1. How are you? – I’m good. ________.  

A. Hello

B. Thank you

C. Goodbye.

2. What ______ you doing?

A. are

B. am

C. is

3. I swim on _______.  

A. colour

B. plane

C. Sunday

4. The carrot is ______.  

A. black

B. orange

C. pink

5. I ______ two oranges.  

A. am

B. swim

C. see

III. Reorder the words to make correct sentences.

1. is/ it/ What

______________________________?

2. don’t/ I/ lemons/ like

______________________________.

3. ruler/ green/ The/ is  

______________________________.

-------------------THE END-----------------

Đáp án

ĐÁP ÁN

Thực hiện: Ban chuyên môn HocTot.Nam.Name.Vn

I. Look and complete the words. 

1. Black

2. Table

3. Quiet

4. Olive

5. Milk

II. Choose the correct answer.  

1. B

2. A

3. C

4. B

5. C

III. Reorder the words to make correct sentences.

1. What is it?  

2. I don’t like lemons.   

3. The ruler is green.    

LỜI GIẢI CHI TIẾT

I. Look and complete the words.

(Nhìn và hoàn thành các từ.) 

1. Black (adj): màu đen

2. Table (n): cái bàn

3. Quiet (adj): yên lặng

4. Olive (n): quả ô liu

5. Milk (n): sữa

II. Choose the correct answer.

(Chọn đáp án đúng.)

1. B

How are you? – I’m good. Thank you.

(Cậu thế nào rồi? – Mình khỏe. Cảm ơn cậu.)  

2. A

Cấu trúc hỏi ai đó đang làm gì?

What + to be + chủ ngữ + doing?

What are you doing?

(Cậu đang làm gì vậy?)

3. C

On + thứ/ngày

I swim on Sunday.

(Mình bơi vào Chủ Nhật.)  

4. B

The carrot is orange

(Củ cà rốt màu cam.)

5. C

I see two oranges.

(Mình nhìn thấy 2 quả cam.) 

III. Reorder the words to make correct sentences.

(Sắp xếp lại các từ để tạo thành những câu đúng.)

1. What is it? (Đó là cái gì vậy?)

2. I don’t like lemons. (Mình không thích chanh vàng.)

3. The ruler is green. (Chiếc thước kẻ màu xanh lá.)

Tải về

close