Đề thi học kì 1 Tiếng Anh 2 Phonics Smart - Đề số 1

Tải về

Look and match. Choose the correct answer. Reorder the words to make correct sentences.

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Đề bài

I. Look and match. 

 

II. Choose the correct answer.

1. What are you ______?

A. do

B. doing

C. is

2. I read books ______ Sunday.

A. in

B. at

C. on

3. I _______ like carrots.

A. don’t

B. not

C. am

4. ______ a cup.

A. There

B. Is

C. There is

5. The pencil _____ yellow.

A. am

B. like

C. is

III. Reorder the words to make correct sentences.

1. doing/ quiz/ I/ a/ am

______________________________.

2. oranges/ I/ like

______________________________.

3. see/ you/ do/ What

______________________________?

-------------------THE END-----------------

Đáp án

ĐÁP ÁN

Thực hiện: Ban chuyên môn HocTot.Nam.Name.Vn

I. Look and match. 

1. Meat

2. Van

3. Ruler

4. Lamp

5. Draw

II. Choose the correct answer.  

1. B

2. C

3. A

4. C

5. C

III. Reorder the words to make correct sentences.

1. I am doing a quiz.

2. I like oranges.   

3. What do you see?    

LỜI GIẢI CHI TIẾT

I. Look and match. 

(Nhìn và nối.)  

1. Meat (n): thịt

2. Van (n): xe tải

3. Ruler (n): cái thước

4. Lamp (n): cái đèn

5. Draw (v): vẽ

II. Choose the correct answer.

(Chọn đáp án đúng.)

1. B

Cấu trúc hỏi ai đó đang làm gì:

What are you doing?

(Cậu đang làm gì vậy?)

2. C

On + thứ ngày

I read books on Sunday.

(Mình đọc sách vào Chủ Nhật.)

3. A

Cấu trúc nói mình không thích cái gì:

I don’t like carrots.

(Mình không thích cà rốt.)

4.C

Cấu trúc nói có cái gì đó (số ít):

There is + a/an + danh từ số ít.

There is a cup.

(Có một cái cốc.)

5. C

Cấu trúc nói về màu sắc của vật gì đó:

Chủ ngữ + to be + màu.

The pencil is yellow.

(Chiếc bút chì màu vàng.)

III. Reorder the words to make correct sentences.

(Sắp xếp lại các từ để tạo thành những câu đúng.)

1. Open your book, please! (Làm ơn hãy mở sách ra!)

2. She is my teacher. (Cô ấy là cô giáo của mình.)

3. It is a pink ruler. (Đó là một cái thước màu hồng.)

Tải về

close