Để tay trước mũi, thở ra và hít vào, bạn có nhận xét gì?

Để tay trước mũi, thở ra và hít vào, bạn có nhận xét gì?

Đề bài

Để tay trước mũi, thở ra và hít vào, bạn có nhận xét gì?

Lời giải chi tiết

Em thấy có luồng không khí ấm chạm vào tay khi thở ra và luồng không khí mát tràn vào lỗ mũi.

HocTot.Nam.Name.Vn

close