Đề kiểm tra 45 phút (1 tiết) - Đề số 2 - Chương 7 - Sinh học 9

Đáp án và lời giải chi tiết Đề kiểm tra 45 phút (1 tiết) - Đề số 2 - Chương 7 - Sinh học 9

Đề bài

I. Phần tự luận (5 điểm)

Câu 1 (3 điểm)

Đặc điểm của quần thể, quần xã và hệ sinh thái khác nhau như thế nào ?

Câu 2 (2 điểm) Cho các tập hợp sinh vật sau đây :

A. Các con khỉ sống trong vườn bách thú

B. Đàn voi sống ở trong rừng ở huyện Tánh Ninh tỉnh Ninh Thuận

C. Các con cá nuôi ở ao

D. Các con chim sống trong rừng nhiệt đới.

Trong các tập hợp trên tập hợp nào là quần thể ? Vì sao ?

I. Phần trắc nghiệm (5 điểm)

Câu 1 (2,5 điểm)

Chọn phương án trả lời đúng hoặc đúng nhất:

1. Đặc trưng nào quy định tốc độ phát triển của quần thể ?

A. Tỉ lệ giới tính.

B. Sự sinh sản và sự tử vong,

C. Thành phần nhóm tuổi.

D. Mật độ

2. Thành phần không sống của hệ sinh thái bao gồm những yếu tố nào sau đây ?

A. Các chất vô cơ : nưởc, khí cacbônic, khí ôxi

B. Các chất mùn bã

C. Các nhân tô khí hậu như : nhiệt độ, độ ẩm, ánh sáng.

D. Cả A, B và C

3. Hiện tượng khống chế sinh học có thể xảy ra giữa các quần thể nào sau đây trong quần xã ?

A. Quần thể chim sâu và quần thể sâu đo

B. Quần thể ếch đồng và quần thể chim sẻ

C. Quần thể chim sẻ và quần thể chim chào mào

D. Quần thể cá chép và quần thể cá mè

4. Số lượng cá thể trong quần xã thay đổi theo những điều kiện của ngoại cảnh. Tuy nhiên, số lượng cá thể luôn luôn được khống chế ở mức độ nhất định phù hợp  với khả năng của môi trường. Hiện tượng này được gọi là gì?

A. Sự bất biến của quần xã

B. Sự phát triển của quần xã

C. Sự giảm sút của quần xã

D. Sự cân bằng sinh học trong quần xã

5. Dấu hiệu nào sau đây là dấu hiệu đặc trưng của quần xã ?

A. Tỉ lệ giới tính

B. Thành phần nhóm tuổi

C. Kinh tế - xã hội

D. Số lượng các loài trong quần xã

Câu 2 (1 điểm)

Chọn cụm từ phù hợp trong số những cụm từ cho sẵn và điền vào chỗ trống trong câu sau :

Khi một quần xã bao gồm nhiều loài sinh vật khác nhau thì quần xã này có…..(1)…..còn khi quần xã chỉ có một số ít loài nó có…..(2)……

A. độ đa dạng cao

B. độ đa dạng thấp

C. độ đa dạng nhiều

Câu 3 (1,5 điểm) Ghép nội dung ở cột 1  với cột 2 cho phù hợp và ghi kết quả ghép vào cột 3.

Cột 1

Cột 2

Cột 3

Quần thể

Quần xã

Hệ sinh thái

Tập hợp các sinh vật khác loài sinh sống trong cùng khu vực, có mối quan hệ sinh thái

Gồm quần xã và môi trường sống của chúng

Tập hợp các cá thể cùng loài, cùng sống trong một khoảng không gian xác định

1…….

2…….

3……

 

Lời giải chi tiết

I. Phần tự luận (5 điểm)

Câu 1 (3 điểm)

Quần thể

Quần xã

Hệ sinh thái

Có các đặc trưng về mật độ, tỉ lệ giới tính, thành phần tuổi...Các cá thể có mối quan hệ sinh thái hỗ trợ hoặc cạnh tranh. Số lượng cá thể có thể biến động có hoặc không có chu kì, thường được điều chính ở mức cân bằng.

Có các tính chất cơ bản về số lượng và thành phần loài, luôn có sự khống chế tạo nên sự cân bằng sinh học về số lượng cá thể.

Có nhiều mối quan hệ, nhưng quan trọng là về mặt dinh dưỡng thông qua chuỗi và lưới thức ăn. Dòng năng lượng trong hộ sinh thái được vận chuyển qua các bậc dinh dưỡng của các chuỗi thức ăn :

Sinh vật sản xuất → Sinh vật tiêu thụ → Sinh vật phân giải

Câu 2 (2 điểm)

Tập hợp b được coi là quần thể vì đảm bảo đầy đủ các đặc trưng của quần thể. Các tập hợp còn lại chỉ là những tập hợp trong điều kiện nhân tạo, chưa đủ điều kiện để coi là một quần thể.

II. Phần trắc nghiệm (5 điểm)

Câu 1 (2,5 điểm)

1

2

3

4

5

B

D

A

D

D

Câu 2 (1 điểm)

1

2

A

B

Câu 3 (1,5 điểm)

1

2

3

C

A

B

 HocTot.Nam.Name.Vn

Tham Gia Group 2K10 Ôn Thi Vào Lớp 10 Miễn Phí

close