Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 6 - Chương 2 - Sinh học 9

Đáp án và lời giải chi tiết Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 6 - Chương 2 - Sinh học 9

Đề bài

Câu 1 (5 điêm)

Thế nào là di truyền liên kết ? Hiện tượng này bổ sung cho quy luật Menđen như thế nào ?

Câu 2 (5 điểm)

Chọn phương án trả lời đúng hoặc đúng nhất :

1.  Quy luật liên kết gen được phát hiện khi

A. lai phân tích.

B. cho ruồi đực F1 mình xám, cánh dài tạp giao với ruồi cái mình đen, cánh cụt.

C. cho ruồi cái mình xám, cánh dài tạp giao với ruồi đực mình đen, cánh cụt.

D. cho ruồi đực và ruồi cái mình đen, cánh cụt tạp giao với nhau.

2. Ruồi giấm được chọn là đối tượng cho nghiên cứu tính di truyền vì đặc điểm nào ?

A. Số lượng NST ít (2n = 8).

B. Có nhiểu biến dị, dễ quan sát.

C. Đẻ nhiều, vòng đời ngắn.

D. Cả A, B và C.

3. Hiện tượng liên kết gen có ý nghĩa gì ?

A. Làm tăng tính đa dạng của sinh giới.

B. Hạn chế sự xuất hiện biến dị tổ hợp.

C. Đảm bảo sự di truyền bền vững của từng nhóm gen quý.

D. Cả B và C.

4. Trường hợp dẫn tới sự di truyền liên kết là

A. các tính trạng khi phân li làm thành một nhóm tính trạng liên kết.

B. các cặp gen quy định các cặp tính trạng nằm trên các cặp NST khác nhau,

C. các cặp gen quy định các cặp tính trạng xét tới cùng nằm trên 1 cặp NST.

D. tất cả các gen nằm trên cùng một NST phải luôn di truyền cùng nhau.

5. Nhận định nào sau đây đúng với hiện tượng di truyền liên kết?

A. Các cặp gen quy định các cặp tính trạng nằm trên các cặp NST khác nhau.

B. Làm hạn chế các biến dị tổ hợp

C. Làm xuất hiện các biến dị tổ hợp.

D. Luôn tạo ra các nhóm gen liên kết quý mới.

Lời giải chi tiết

Câu 1 (5 điểm)

Di truyền liên kết là hiện tượng một nhóm tính trạng được di truyền cùng nhau, được quy định bởi các gen trên một NST cùng phân li trong quá trình phân bào.

Hiện tương di truyền liên kết bổ sung cho quy luật Menđen : Trên một NST thường chứa nhiều gen. Các gen trên một NST di truyền cùng nhau (liên kết với nhau). Trong trường hợp xét đến các gen quy định tính trạng nằm trên các NST khác nhau thì di truyền độc lập với nhau (quy luật Menđen).

Câu 2 (5 điểm)

1

2

3

4

5

B

D

D

C

B

1.  Quy luật liên kết gen được phát hiện khi cho ruồi đực F1 mình xám, cánh dài tạp giao với ruồi cái mình đen, cánh cụt.

Chọn B

2. Ruồi giấm được chọn là đối tượng cho nghiên cứu tính di truyền vì:

- Số lượng NST ít (2n = 8).

- Có nhiểu biến dị, dễ quan sát.

- Đẻ nhiều, vòng đời ngắn.

Chọn D

3. Hiện tượng liên kết gen:

- Hạn chế sự xuất hiện biến dị tổ hợp.

- Đảm bảo sự di truyền bền vững của từng nhóm gen quý.

Chọn D

4. Trường hợp dẫn tới sự di truyền liên kết là các cặp gen quy định các cặp tính trạng xét tới cùng nằm trên 1 cặp NST.

Chọn C

5. Nhận định đúng là B Làm hạn chế các biến dị tổ hợp

Chọn B

 HocTot.Nam.Name.Vn

Tham Gia Group 2K10 Ôn Thi Vào Lớp 10 Miễn Phí

close