Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 5 - Chương 2 - Sinh học 9

Đáp án và lời giải chi tiết Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 5 - Chương 2 - Sinh học 9

Đề bài

Câu 1 (5 điểm)

Tại sao có thể điều chỉnh tỉ lệ đực cái của vật nuôi ? Điều đó có ý nghĩa gì trong thực tiễn ?

Câu 2 (5 điểm)

Chọn phương án trả lời đúng hoặc đúng nhất:

1. Con đực mang cặp NST giới tính XX, còn con cái mang cặp NST giới tính XY có ở loài nào ?

A. Ruồi giấm, thú, người.

B. Chim, bướm và một số loài cá.

C. Bọ nhậy

D. Châu chấu, rệp.

2. Con cái mang cặp NST giới tính XX, còn con đực mang cặp NST giới tính XY có ở loài nào ?

A. Ruồi giấm, thú, người.

B. Chim, bướm và một số loài cá.

C. Bọ nhậy.

D. Châu chấu, rệp.

3. Tỉ lệ nam và nữ xấp xỉ 1 : 1 là do

A. tinh trùng Y khoẻ hơn tinh trùng X.

B. tinh trùng Y khoẻ như tinh trùng X.

C. giới đổng giao chỉ cho một loại giao tử.

D. tỉ lệ giao tử ở giới dị giao là 1 : 1.

4. Tại sao ở những loài giao phối (động vật có vú và người), tỉ lệ đực : cái xấp xỉ  1:1

A. Vì số giao tử đực mang NST Y tương đương với số giao tử đực mang NSTX

B. Vì số con cái và con đực trong loài bằng nhau

C. Vì số giao tử đực bằng số giao tử cái

D. Cả B và C

5. Yếu tố nào ảnh hưởng đến sự phân hoá giới tính trong đời cá thể ?

A. Sự kết hợp các NST trong hình thành giao tử và hợp từ

Các nhân tố môi trường trong và ngoài tác động trực tiếp hay gián tiếp lên sự phát triển cá thể

C. Sự chăm sóc, nuôi dưỡng của bố mẹ

D. Cả B và C

Lời giải chi tiết

Câu 1 (5 điểm)

Nắm được cơ chế xác định giới tính và các yếu tố ảnh hưởng tới sự phân hoá giới tính, người ta có thể chủ động điều chỉnh tỉ lệ đực cái ở vật nuôi cho phù hợp với mục đích sản xuất.

Có thể sử dụng hoocmôn sinh dục tác động vào giai đoạn sớm trong sự phát triển cá thê có thể làm biến đổi giới tính nhưng cặp NST giới tính vẫn không thay đổi.

Câu 2 (5 điểm)

1

2

3

4

5

B

A

D

A

B

1. Con đực mang cặp NST giới tính XX, còn con cái mang cặp NST giới tính XY có ở Chim, bướm và một số loài cá.

Chọn B

2. Con cái mang cặp NST giới tính XX, còn con đực mang cặp NST giới tính XY có ở Ruồi giấm, thú, người.

Chọn A

3. Tỉ lệ nam và nữ xấp xỉ 1 : 1 là do tỉ lệ giao tử ở giới dị giao là 1 : 1.

Chọn D

4. Ở những loài giao phối (động vật có vú và người), tỉ lệ đực : cái xấp xỉ 1:1 là do số giao tử đực mang NST Y tương đương với số giao tử đực mang NST X

Chọn A

5. Yếu tố ảnh hưởng đến sự phân hoá giới tính trong đời cá thể là: các nhân tố môi trường trong và ngoài tác động trực tiếp hay gián tiếp lên sự phát triển cá thể

Chọn B

 HocTot.Nam.Name.Vn

Tham Gia Group 2K10 Ôn Thi Vào Lớp 10 Miễn Phí

close