Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 4 - Chương 2 - Sinh học 9

Đáp án và lời giải chi tiết Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 4 - Chương 2 - Sinh học 9

Đề bài

Câu 1 (5 điểm)

Thụ tinh là gì ? Thụ tinh có ý nghĩa gì ?

Câu 2 (5 điểm)

Chọn phương án trả lời đúng hoặc đúng nhất :

1. Qua quá trình thụ tinh, bộ NST ở hợp tử có đặc điểm gì ?

A. Có bộ NST lưỡng bội, các NST tồn tại ở trạng thái kép.

B. Có bộ NST lưỡng bội, các NST tồn tại ở trạng thái đơn.

C. Có bộ NST đơn bội, các NST tồn tại ở trạng thái đơn.

D. Có bộ NST đơn bội, các NST tồn tại ở trạng thái kép.

2. Quá trình thụ tinh có ý nghĩa gì ?

A. Giúp duy trì bộ NST 2n đặc trưng của loài.

B. Tạo nên hợp tử có tính di truyền.

C. Góp phần tạo ra nhiều biến dị tổ hợp.

D. Cả À, B và C.

3. Nhờ đâu bộ NST đặc trưng của những loài sinh sản hữu tính lại được ổn định

qua các thế hệ ?

A. Do qua giảm phân, bộ NST (2n) đặc trưng cho loài bị giảm đi một nửa, hình thành bộ NST đơn bội (n) trong giao tử

B. Do trong thụ tinh, các giao tử đơn bội (n) kết hợp với nhau tạo thành hợp tử lưỡng bội (2n) đặc trưng cho loài

C. Do trong giảm phân và thụ tinh không xảy ra quá trình biến đổi NST

D. Cả A, B và C

4. Đối với các loài sinh sản sinh dưỡng và sinh sản vô tính, cơ chế nào duy trì bộ NST đặc trưng của loài ?

A. Nguyên phân

B. Giảm phân

C. Nguyên phân - giảm phân - thụ tinh

D. Cả A và B

5. Ý nghĩa của giảm phân và thụ tinh là gì ?

A. Bộ NST lưỡng bội (2n) qua giảm phân tạo ra bộ NST đơn bội (n) ở giao tử.

B. Trong thụ tinh, các giao tử có bộ NST đơn bội (n) kết hợp với nhau tạo ra hợp tử có bộ NST lưỡng bội (2n).

C. Duy trì bộ NST, tạo ra biến dị tổ hợp.

D. Tạo ra nhiều hợp tử khác nhau về nguồn gốc và chất lượng NST, làm tăng biến dị tổ hợp

Lời giải chi tiết

Câu 1. (5 điểm)

Thụ tinh: Thụ tinh là sự kết hợp giữa một giao tử đực với một giao tử cái Ịmột tinh trùng với một tế bào trứng) và tạo thành hợp tử.

Ý nghĩa của thụ tinh :

la giảm phân, giao tử được tạo thành mang bộ NST đơn bội (n) và qua thụ iừa giao tử đực và cái mà bộ NST lưỡng bội (2n) được tái tạo. Như vậy, sự phối hợp các quá trình giảm phân và thụ tinh đã đảm bảo sự duy trì ổn định bộ NST đặc trưng của những loài sinh sản hữu tính qua các thế hệ cơ thể.

Câu 2 (5 điểm)

1

2

3

4

5

B

D

D

A

C

1. Qua quá trình thụ tinh, bộ NST ở hợp tử là lưỡng bội, các NST tồn tại ở trạng thái đơn.

Chọn B

2. Quá trình thụ tinh có ý nghĩa:

- Giúp duy trì bộ NST 2n đặc trưng của loài.

- Tạo nên hợp tử có tính di truyền.

- Góp phần tạo ra nhiều biến dị tổ hợp.

Chọn D

3. Bộ NST đặc trưng của những loài sinh sản hữu tính được ổn định qua các thế hệ do: 

- qua giảm phân, bộ NST (2n) đặc trưng cho loài bị giảm đi một nửa, hình thành bộ NST đơn bội (n) trong giao tử

- Trong thụ tinh, các giao tử đơn bội (n) kết hợp với nhau tạo thành hợp tử lưỡng bội (2n) đặc trưng cho loài

- Trong giảm phân và thụ tinh không xảy ra quá trình biến đổi NST

Chọn D

4. Đối với các loài sinh sản sinh dưỡng và sinh sản vô tính, Nguyên phân duy trì bộ NST đặc trưng của loài

Chọn A

5. Ý nghĩa của giảm phân và thụ tinh là gì duy trì bộ NST, tạo ra biến dị tổ hợp.

Chọn C

 HocTot.Nam.Name.Vn

Tham Gia Group 2K10 Ôn Thi Vào Lớp 10 Miễn Phí

close