Đề kiểm tra 15 phút – Đề số 2 – Chương 3 – Hóa học 9

Đáp án và lời giải chi tiết đề thi kiểm tra 15 phút – Đề số 2 – Chương 3 – Hóa học 9

Đề bài

Câu 1 (3 điểm): Viết các phương trình hóa học cho clo tác dụng với nước và với dung dịch kiềm, ở nhiệt độ thường.

Câu 2 (3 điểm): Cho dung dịch chứa 0,4 mol HCl tác dụng với MnO2 (dư) thu được khí Clo. Khí clo tạo ra phản ứng hết với nhôm.

Tính khối lượng AlCl3 thu được (Al = 27, Cl = 35,5).

Câu 3 (4 điểm): Đốt hỗn hợp gồm 3,36 lít khí H2 và 2,24 lít Cl­2 trong bình kín. Cho sản phẩm qua 92,7 gam dung dịch HCl 3,65%. Tính C% của dung dịch HCl sau cùng. (các khí ở đktc, H = 1, Cl = 35,5).

Lời giải chi tiết

Câu 1:

\(\eqalign{  & C{l_2} + {H_2}O \to HCl + HClO  \cr  & C{l_2} + 2NaOH \to NaCl + NaClO \cr} \)

Câu 2:

\(\eqalign{  & Mn{O_2} + 4HCl \to MnC{l_2} + C{l_2} \uparrow  + 2{H_2}O({t^0})  \cr  & 3C{l_2} + 2Al \to 2AlC{l_3}({t^0})  \cr  & {n_{C{l_2}}} = 0,1mol \Rightarrow {m_{AlC{l_3}}} = {{0,2} \over 3}mol  \cr  &  \Rightarrow {m_{AlC{l_3}}} = {{0,2.133,5} \over 3} = 8,9gam. \cr} \)

Câu 3:

\(\eqalign{  & {H_2} + C{l_2} \to 2HCl({t^0})  \cr  & {n_{C{l_2}}} = {{2,24} \over {22,4}} = 0,1mol,\cr&{n_{{H_2}}} = {{3,36} \over {22,4}} = 0,15mol  \cr  &  \Rightarrow {n_{HCl}} = 0,2\cr& \Rightarrow {m_{HCl}} = 0,2.36,5 = 7,3gam. \cr} \)

mHCl tổng cộng \( = 7,3 + \dfrac{{92,7.3,65}}{{100}} = 10,68gam\)

Khối lượng dung dịch là: \(7,3 + 92,7  = 100\; g\)

C% của dung dịch HCl sau cùng là: \( \dfrac{{10,68}}{{100}}.100\%  = 10,68\% .\)

HocTot.Nam.Name.Vn

Tham Gia Group 2K10 Ôn Thi Vào Lớp 10 Miễn Phí

close