Đề kiểm tra 15 phút – Đề số 3 – Chương 3 – Hóa học 9

Đáp án và lời giải chi tiết đề thi kiểm tra 15 phút – Đề số 3 – Chương 3 – Hóa học 9

Đề bài

Câu 1 (3 điểm): Viết các phương trình hóa học điều chế clo từ MnO2, HCl, NaCl.

Câu 2 (3 điểm): Tính thể tích khí CO (đktc) cần dùng để tác dụng hết với hỗn hợp gồm 0,12 mol CuO và 0,1 mol Fe2O3.

Câu 3 (4 điểm): Một hỗn hợp gồm O2 và CO2 có thể tích 4,48 lít (đktc) khi cho sục vào dung dịch NaOH dư. Tính khối lượng Na2CO3 tạo ra. Biết trong hỗn hợp đầu thể tích O2 và CO2 bằng nhau. (C = 12, O = 16, Na = 23).

Lời giải chi tiết

Câu 1:

\(Mn{O_2} + 4HCl \to MnC{l_2} + C{l_2} \uparrow  + 2{H_2}O({t^0})\)

Điện phân dung dịch NaCl có màng ngăn:

\(2NaCl + 2{H_2}O \to 2NaOH + {H_2} \uparrow  + C{l_2} \uparrow \)

Câu 2:

\(\eqalign{  & CO + CuO \to Cu + C{O_2}({t^0})  \cr  & 3CO + F{e_2}{O_3} \to 2Fe + 3C{O_2}({t^0})  \cr  & {n_{CO}} = {n_{CuO}} + {n_{F{e_2}{O_3}}}\cr&\;\;\;\;\;\;\;\, = 0,12 + 0,3 = 0,42mol. \cr} \)

Thể tích khí CO (đktc) cần dùng là: \(0,42.22,4 = 9,408\) lít.

Câu 3:

Do NaOH dư, nên chỉ có phản ứng:

CO2 + 2NaOH \(\to\) Na2CO3 + H2O

\(\eqalign{  & {n_{CO}} = {n_{C{O_2}}} = 0,1mol \cr&\Rightarrow {n_{N{a_2}C{O_3}}} = 0,1mol.  \cr  & {m_{N{a_2}C{O_3}}} = 106.0,1 = 10,6gam. \cr} \)

HocTot.Nam.Name.Vn

Tham Gia Group 2K10 Ôn Thi Vào Lớp 10 Miễn Phí

close