Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 2 - Chương 2 - Sinh học 9

Đáp án và lời giải chi tiết Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 2 - Chương 2 - Sinh học 9

Đề bài

Câu 1 (5 điểm)

Nguyên phân là gì ? Nguyên phân có ý nghĩa gì ?

Câu 2 (5 điểm)

Chọn phương án trả lời đúng hoặc đúng nhất :

1. Trong quá trình phân bào, sự nhân đôi của NST xảy ra ở kì nào ?

A. Kì trung gian                 B. Kì đầu

C. Kì giữa                         D. Kì sau

2. Qua quá trình nguyên phân, bộ NST ở tế bào con có đặc điểm gì ?

A. Có bộ NST lưỡng bội, các NST tồn tại ở trạng thái kép.

B. Có bộ NST lưỡng bội, các NST tồn tại ở trạng thái đơn.

C. Có bộ NST đơn bội, các NST tồn tại ở trạng thái đơn.

D. Có bộ NST đơn bội, các NST tồn tại ở trạng thái kép.

3. Trong quá trình phân chia tế bào, thoi phân bào có vai trò gì ?

A. Là nơi xảy ra sự tự nhân đôi của ADN.

B. Là nơi xảy ra sự tự nhân đôi của NST.

C. Giúp NST phân chia về hai cực của tế bào.

D. Là nơi hình thành ti thể.

4. Nguyên phân tạo ra loại tế bào nào ?

A. Tế bào có bộ NST 2n.

B. Giao tử có bộ NST n.

C. Tinh trùng có bộ NST n.

D. Trứng có bộ NST n.

5. Trong nguyên phân, NST phân li về 2 cực tế bào ở kì nào ?

A. Kì đầu                  B. Kì cuối

C. Kì sau                  D. Kì giữa

Lời giải chi tiết

Câu 1. (5 điểm)

* Nguyên phân là quá trình phân chia tế bào nhưng không có sự thay đổi về số lượng NST (số lượng NST ở tế bào con bằng với số lượng NST ở tế bào mẹ).

* Ý nghĩa của nguyên phân :

- Nguyên phân là phương thức truyền đạt và ổn định bộ NST đặc trưng của loài qua các thế hệ tế bào trong quá trình phát sinh cá thể và qua các thế hệ cơ thể ở những loài sinh sản vô tính.

- Nguyên phân là phương thức sinh sản của tế bào.

- Nguyên phân là phương thức sinh trưởng của tế bào (cơ thể đa bào lớn lên qua quá trình nguyên phân, sinh trưởng của các mô, cơ quan trong cơ thể nhờ chủ yếu vào sự tăng số lượng tế bào qua quá trình nguyên phân).

Câu 2. (5 điểm)

1

2

3

4

5

A

B

C

A

C

1. Trong quá trình phân bào, sự nhân đôi của NST xảy ra ở kì trung gian 

Chọn A

2. Qua quá trình nguyên phân, bộ NST ở tế bào con có đặc điểm là lưỡng bội, các NST tồn tại ở trạng thái đơn.

Chọn B

3. Trong quá trình phân chia tế bào, thoi phân bào giúp NST phân chia về hai cực của tế bào.

Chọn C

4. Nguyên phân tạo ra tế bào có bộ NST 2n.

Chọn A

5. Trong nguyên phân, NST phân li về 2 cực tế bào ở kì sau

Chọn C

 HocTot.Nam.Name.Vn

Tham Gia Group 2K10 Ôn Thi Vào Lớp 10 Miễn Phí

close