Đề kiểm tra 15 phút – Đề số 1 – Chương 3 – Hóa học 9

Đáp án và lời giải chi tiết đề thi kiểm tra 15 phút – Đề số 1 – Chương 3 – Hóa học 9

Đề bài

Câu 1 (3 điểm): Mô tả sự đổi màu của đồng khi oxi tác dụng với đồng.

Viết phương trình hóa học.

Câu 2 (4 điểm): Một phi kim X2 khi tác dụng với kim loại M (hóa trị III) theo phương trình:

3X2 + 2M \(\to\) 2MX3

Cứ 6,72 lít X2 (đktc) phản ứng vừa đủ với 11,2 gam M tạo ra 32,5 gam MX3.

Xác định tên của phi kim X (O = 16, Cl = 35,5, Br = 80, S = 32).

Câu 3 (3 điểm): Đốt bột Zn trong không khí, sau khi kết thúc phản ứng, người ta cho vào hỗn hợp một lượng dư dung dịch HCl thì thấy có khí H2 thoát ra.

Viết các phương trình hóa học đã xảy ra.

Lời giải chi tiết

Câu 1:

2Cu(đỏ) + O2 \(\to\) 2CuO (đen) (t0)

Câu 2:

\(\eqalign{  & {m_{{X_2}}} = 32,5 - 11,2 = 21,3  \cr  & {n_{{X_1}}} = {{6,72} \over {22,4}} = 0,3mol \cr&\Rightarrow {m_{{X_1}}} = {{21,3} \over {0,3}} = 71(C{l_2}) \cr} \)

Câu 3:

\(\eqalign{  & 2Zn + {O_2} \to 2ZnO({t^0})  \cr  & ZnO + 2HCl \to ZnC{l_2} + {H_2}O  \cr  & Zn(\text{dư}):Zn + 2HCl \to ZnC{l_2} + {H_2} \uparrow  \cr} \)

HocTot.Nam.Name.Vn

Tham Gia Group 2K10 Ôn Thi Vào Lớp 10 Miễn Phí

close