Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 1 - Chương 2 - Sinh học 9

Đáp án và lời giải chi tiết Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 1 - Chương 2 - Sinh học 9

Đề bài

Câu 1 (5 điêm)

NST có chức năng gì? Nói rằng “Số lượng NST phản ánh trình độ tiến hoá của loài” đúng hay sai?

Câu 2 (5 điểm)

Chọn phương án trả lời đúng hoặc đúng nhất:

1. NST có hình thái và kích thước như thế nào?

A. Hình thái và kích thước NST thường thay đổi qua các kì của quá trình phân, bào, nhưng mỗi NST đều có hình thái và kích thước đặc trưng qua các thế hệ.

B. Ở kì giữa (khi xoắn cực đại), NST có hình hạt, hình que, hình chữ V.

C. Hình thái và kích thước NST phụ thuộc vào từng loài.

D. Cả A và B

2. NST thường tồn tại thành từng cặp tương đồng trong

A. hợp tử, tế bào sinh dưỡng, giao tử.

B. tế bào sinh dưỡng, tế bào sinh dục sơ khai, giao tử.

C. tế bào sinh dục sơ khai, tế bào sinh dưỡng, hợp tử.

D. giao tử, tế bào sinh dục sơ khai.

3. NST thường tồn tại thành từng chiếc trong tế bào nào?

A. Hợp tử.

B. Tế bào sinh dưỡng.

C. Tế bào sinh dục sơ khai.

D. Giao tử.

4. NST có hình dạng và kích thước đặc trưng tại

A. kì đầu của nguyên phân.

B. kì giữa của phân bào.

C. kì sau của phân bào.

D. kì cuối của giảm phân.

5. Thế nào là cặp NST tương đồng ?

A. Cặp NST tương đồng là cặp NST chỉ tồn tại trong tế bào sinh dưỡng

B. Cặp NST tương đồng gồm hai chiếc giống nhau về hình dạng, kích thước, trong đó một chiếc có nguồn gốc từ bố, một chiếc có nguồn gốc từ mẹ

C. Cặp NST tương đồng là cặp NST được hình thành sau khi NST tự nhân đôi

D. Cả A và B

Lời giải chi tiết

Câu 1 (5 điểm)

- Chức năng của NST: NST là cấu trúc mang gen (có bản chất là ADN), chính nhờ quá trình tự nhân đôi của ADN dẫn đến quá trình tự nhân đôi của NST, nhờ đó các gen quy định các tính trạng được di truyền qua các thế hệ tế bào và cơ thể.

- Nói “Số lượng NST phản ánh trình độ tiến hoá của loài” là sai. Có thể chứng minh khẳng định này qua ví dụ sau:

Số lượng NST ở gà 78 NST nhưng số lượng NST ở người chỉ có 46 NST. Như vậy không thể nói gà tiến hoá hơn người

Câu 2 (5 điểm)

1

2

3

4

5

D

C

D

B

B

1. NST có hình thái và kích thước:

- Hình thái và kích thước NST thường thay đổi qua các kì của quá trình phân, bào, nhưng mỗi NST đều có hình thái và kích thước đặc trưng qua các thế hệ.

- Ở kì giữa (khi xoắn cực đại), NST có hình hạt, hình que, hình chữ V.

Chọn D

2. NST thường tồn tại thành từng cặp tương đồng trong: tế bào sinh dục sơ khai, tế bào sinh dưỡng, hợp tử.

Chọn C

3. NST thường tồn tại thành từng chiếc trong giao tử.

Chọn D

4. NST có hình dạng và kích thước đặc trưng tại kì giữa của phân bào.

Chọn B

5. Cặp NST tương đồng gồm hai chiếc giống nhau về hình dạng, kích thước, trong đó một chiếc có nguồn gốc từ bố, một chiếc có nguồn gốc từ mẹ

Chọn B

 HocTot.Nam.Name.Vn

Tham Gia Group 2K10 Ôn Thi Vào Lớp 10 Miễn Phí

close