Chuyên đề 1. Tập nghiên cứu và viết báo cáo về một vấn đề văn học dân gian