• Lý thuyết Dấu câu

    Gồm: dấu hai chấm, dấu ngoặc kép, dấu gạch ngang

    Xem chi tiết
  • Bài tập Dấu câu

    Nối ví dụ tương ứng với tác dụng của dấu hai chấm. Điền từ thích hợp vào chỗ trống. Em hãy sử dụng dấu hai chấm để viết lại các câu sau. Nối các câu văn chứa dấu gạch ngang với tác dụng tương ứng. Chỉ ra tác dụng của dấu ngoặc kép trong các trường hợp sau.

    Xem lời giải