Hãy quan sát hình 2.3 và cho biết:

Đề bài

Hãy quan sát hình 2.3 và cho biết:

- Tỉ lệ các loại giao tử ở F1 và tỉ lệ các loại hợp tử ở F2.

- Tại sao F2 lại có tỉ lệ 3 hoa đỏ : 1 hoa trắng.

 

Video hướng dẫn giải

Lời giải chi tiết

Quan sát hình 2.3 ta thấy: 
-Tỉ lệ các loại giao tử ở F1 : 1A :1a
-Tỉ lệ các loại hợp tử ở F2: 1AA : 2Aa : 1aa
-F2 có tỉ lệ 3 hoa đỏ : 1 hoa trắng.

- Vì Gen A - quy định kiểu hình hoa đỏ, gen a quy định kiểu hình hoa trắng. Gen A trội hoàn toàn so với gen a

→ Thể dị hợp Aa biểu hiện kiểu hình trội (hoa đỏ) giống như đồng thể AA, còn cơ thể aa biểu hiện kiểu hình hoa trắng.

HocTot.Nam.Name.Vn

Tham Gia Group 2K10 Ôn Thi Vào Lớp 10 Miễn Phí

close