Quan sát hình 19.1 và trả lời các câu hỏi sau: Các loại nucleotit nào ở mARN và tARN liên kết với nhau?

Đề bài

Quan sát hình 19.1 và trả lời các câu hỏi sau:

- Các loại nucleotit nào ở mARN và tARN liên kết với nhau?

- Tương quan về số lượng giữa axit amin và nucleotit của mARN khi ở trong ribôxôm?

Video hướng dẫn giải

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Xem lại Mối quan hệ giữa ARN và prôtêin

Lời giải chi tiết

Các loại nucleotit ở mARN và tARN kết hợp với nhau từng cặp theo NTBS: A liên kết U; G liên kết  X.

Cứ 3 nuclêôtit quy định 1 loại axit amin trong chuỗi prôtêin.

HocTot.Nam.Name.Vn

Tham Gia Group 2K10 Ôn Thi Vào Lớp 10 Miễn Phí

close