Từ sơ đồ trên, hãy giải thích: Mối liên hệ giữa các thành phần trong sơ đồ theo trật tự 1, 2, 3

Từ sơ đồ trên, hãy giải thích: Mối liên hệ giữa các thành phần trong sơ đồ theo trật tự 1, 2, 3

Đề bài

Gen (một đoạn của ADN) →(1) mARN → (2) Prôtêin → (3) Tính trạng 

Từ sơ đồ trên, hãy giải thích:

- Mối liên hệ giữa các thành phần trong sơ đồ theo trật tự 1, 2, 3

- Bản chất của mối liên hệ trong sơ đồ.

Video hướng dẫn giải

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Xem lại Mối quan hệ giữa gen và tính trạng

Lời giải chi tiết

- Mối liên hệ giữa các thành phần trong sơ đồ theo trật tự 1,2,3

1. Gen là khuôn mẫu để tổng hợp mARN.

2. mARN là khuôn mẫu để tổng hợp axit amin cấu thành nên prôtêin.

3. Prôtêin chịu tác động của môi trường trực tiếp biểu hiện thành tính trạng của cơ thể.

- Bản chất của mối liên hệ trong sơ đồ.

Bản chất của mối liên hệ là trình tự các nuclêôtit trong gen (ADN) quy định trình tự các nuclêôtit trong mARN, qua đó quy định trình tự các axit amin cấu thành prôtêin. Prôtêin tham gia vào cấu trúc hoạt động sinh lí của tế bào, từ đó biểu hiện thành tính trạng của cơ thể.

HocTot.Nam.Name.Vn

Tham Gia Group 2K10 Ôn Thi Vào Lớp 10 Miễn Phí

close