Để xác định giống có thuần chủng hay không cần phải thực hiện phép lai nào?

Để xác định giống có thuần chủng hay không cần phải thực hiện phép lai nào?

Đề bài

Để xác định giống có thuần chủng hay không cần phải thực hiện phép lai nào?

Video hướng dẫn giải

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Xem lại Lai phân tích

Lời giải chi tiết

Để xác định giống có thuần chủng hay không ta thực hiện phép lai phân tích: Lai phân tích là phép lai giữa cá thể có kiểu hình trội (AA hoặc Aa) với một cá thể có kiểu hình lặn (aa)

- Nếu kết quả phép lai xuất hiện tỉ lệ 100% thì cá thể có kiểu hình trội đem lai là đồng hợp tử (AA)=> giống thuần chủng

- Nếu kết quả phép lai xuất hiện tỉ lệ 1:1 thì cá thể đem lai là dị hợp hợp tử (Aa)=> giống không thuần chủng

HocTot.Nam.Name.Vn

Tham Gia Group 2K10 Ôn Thi Vào Lớp 10 Miễn Phí

close