Hãy cho biết cấu trúc trung gian và vai trò của nó trong mối quan hệ giữa gen và prôtêin?

Hãy cho biết cấu trúc trung gian và vai trò của nó trong mối quan hệ giữa gen và prôtêin?

Đề bài

Hãy cho biết cấu trúc trung gian và vai trò của nó trong mối quan hệ giữa gen và prôtêin?

Video hướng dẫn giải

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Xem lại Mối quan hệ giữa gen và tính trạng

Lời giải chi tiết

mARN là cấu trúc trung gian trong mối quan hệ giữa gen và prôtêin, có vai trò truyền đạt thông tin và cấu trúc của prôtêin do gen quy định tổng hợp từ nhân ra tế bào chất.

HocTot.Nam.Name.Vn

Tham Gia Group 2K10 Ôn Thi Vào Lớp 10 Miễn Phí

close