Câu hỏi:

Phân tích đa thức thành nhân tử \({x^2} - 3x + 2\)

  • A \(\left( {x + 1} \right)\left( {x - 2} \right)\)                 
  • B \({\left( {x - 1} \right)^2}\)                                  
  • C \(\left( {x - 1} \right)\left( {x - 2} \right)\)
  • D \({\left( {x - 2} \right)^2}\)

Phương pháp giải:

Phân tích đa thức thành nhân tử bằng cách tách hạng tử \( - 3x\) thành \( - x - 2x\) để tạo nhân tử chung \(x - 1\)

Lời giải chi tiết:

\({x^2} - 3x + 2 = {x^2} - x - 2x + 2\)\( = x\left( {x - 1} \right) - 2\left( {x - 1} \right)\)\( = \left( {x - 1} \right)\left( {x - 2} \right)\)

Chọn C.>> Học trực tuyến lớp 8 trên Nam.Name.Vn.com mọi lúc, mọi nơi đầy đủ các môn: Toán, Văn, Anh, Lý, Hóa, Sinh, Sử, Địa cùng các thầy cô giáo dạy giỏi, nổi tiếng.