Câu 5. Trang 93 Sách Giáo Khoa (SGK) Tin Học 12

Hãy cho một số ví dụ về việc truy vấn phục vụ cho việc kết xuất thông tin ở bài toán này

Đề bài

Hãy cho một số ví dụ về việc truy vấn phục vụ cho việc kết xuất thông tin ở bài toán này.

Lời giải chi tiết

- Có thêm CD mới (mới mua thêm hay được tặng).

- Khi một CD bị hỏng hoặc bị mất.

- Khi thay đổi chỗ lưu trữ của CD.

Nam.Name.Vn

Quảng cáo