Câu 3. Trang 93 Sách Giáo Khoa (SGK) Tin Học 12

Khi nào thông tin trong CSDL nói trên cần được câp nhật và cập nhật khi nào?

Đề bài

Khi nào thông tin trong CSDL nói trên cần được cập nhật và cập nhật khi nào ?

Lời giải chi tiết

Thông tin trong CSDL nói trên cần phải được cập nhật khi :

- Có thêm CD mới (mới mua thêm hay được tặng).

- Khi một CD bị hỏng hoặc bị mất.

- Khi thay đổi chỗ lưu trữ của CD.

Nam.Name.Vn

Quảng cáo